Acta academiae regiae Gustavi Adolphi

Spill med magiske sirkler

En utforskning av lek-ritual-kontinuumet

SEK 290

Karl Tirén

Den samiska folkmusiken

SEK 450

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

SEK 250

Klostergatan 2

Kungl. Gustav Adolfs Akademiens byggnad i Uppsala

SEK 300

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

SEK 250

Religionhistorikern Folke Ström

Föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017

SEK 200

Svenska kulturmöten

Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

SEK 200

Viking-Age Runic Plates

Readings and Interpretations

SEK 300

Beowulfkvädet

Den nordiska bakgrunden

SEK 300

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

SEK 200

Midgård brinner

Ragnarök i religionshistorisk belysning

SEK 300

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

SEK 300

Free PDF

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

SEK 200

Kvinnan som inte ville ha barn

Sagotypen ATU 755, »Sin and Grace», i muntlig tradition och litterära verk

SEK 250

Nybyggarliv i Vilhelmina 6.

Från nybyggarnas tankevärld

SEK 200

Med stänk av dialekt

Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter

SEK 200

»En alldeles egen och förträfflig National-Musik»

Nio författare om Svenska folk-visor från forntiden (1814–1818)

SEK 149

Ättestupans förvandlingar

Åldrande, hot och rädsla under 350 år

SEK 149

Nybyggarliv i Vilhelmina 5.

Från vaggan till graven

SEK 200

Johannes Franckenius och den svenska floran

En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige

SEK 125

Hå och hamna

Ordhistoriska och ordgeografiska studier av paddlingens och roddens äldsta terminologi i Norden

SEK 250

Tryckta visor

Perspektiv på skillingtryck som källmaterial

SEK 200

Från renhållningshjon till modeaccessoar

10 000 år av relationer människa – hund i Sverige

SEK 200

Free PDF

Medeltida storgårdar

15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem

SEK 250

Aspekter på ordspråk

Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27–28 april 2011

SEK 151

Nils-Arvid Bringéus

Örkelljungapåg och Lundaprofessor

SEK 200

Talemålsforskning i Norden dei siste 100 åra

Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-årsjubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdømålet

SEK 151

Fornnordisk religionsforskning mellan teori och empiri

Kulten av anfäder, solen och vegetationsandar i idéhistorisk belysning

SEK 375

Nybyggarliv i Vilhelmina 3.

Jakt, fångst och fiske

SEK 200

Mellan nation och tradition

Idéströmningar i 1800-talets insamlingar av folklore

SEK 149

Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap

Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010

SEK 200

Nybyggarliv i Vilhelmina 2.

Åkerbruk och boskapsskötsel

SEK 200

Nybyggarliv i Vilhelmina 1.

Träd och växter som resurs

SEK 180

Stalotomterna

En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp

SEK 125

Studier i dialektologi och sociolingvistik

Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18–20 augusti 2010

SEK 250

Anders Sparrmans brev till Carl von Linné

En kulturhistorisk och språklig undersökning med naturvetenskapliga inslag

SEK 149

Studier i svenska språkets historia 11

Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23–24 april 2010

SEK 225

Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.–9. April 2010

SEK 200

Språket i landskapet

Om runstenar, rågångar och byar

SEK 100

Vad och vade

Svensk slåtter-, rågångs-, och arealterminologi

SEK 159

Thet Gothlendska Tungomålet

Språkkapitlet i Lars Neogards Gautauminning (1732)

SEK 250

Folkkultur i fokus

Tretton jubileumsföreläsningar

SEK 159

Samlade visor

Perspektiv på handskrivna visböcker

SEK 250

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

SEK 210

geven vnde screven tho deme holme

Veriablenlinguistische Untersuchungen zur mittelniederdeutschen Schreibsprache in Stockholm

SEK 159

Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria

Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20–22 januari 2006

SEK 196

Free PDF

Vattensjön och Vattenån

Samband mellan sjönamn och ånamn i Medelpad

SEK 210

Festmåltid och vardagsmat

Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3–4 juni 2005

SEK 196

Les magiciens dans l'Islande ancienne

Études sur la représentation de la magie islandaise et de ses agents dans sources littéraires norroises

SEK 477

Jul, disting och förkyrklig tideräkning

Kalendrar och kalendariska riter i det förkristna Norden

SEK 200

Free PDF

Suffixbildungen in alten Ortsnamen

Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004

SEK 196

Språkhistoria och flerspråkighet

Föredragen vid ett internationellt symposium i Uppsala 17–19 januari 2003

SEK 159

Norrländsk folktradition

Uppteckningar i urval och med kommentar av Bengt af Klintberg

SEK 400

Botaniska strövtåg

Svenska och engelska

SEK 190

Varifrån kom svenskan?

Om den svenska vokabulären i en fyrspråkig ordbok utgiven i Riga 1705

SEK 281

En 1700-talsordlista från Piteå

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

SEK 127

Lever Ekenssnacket?

Om äldre och nyare Stockholmsslang

SEK 186

Sigfrid Svensson som folklivsforskare

En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901

SEK 186

Gudarnas platser

Förkristna sakrala ortnamn i mälarlandskapen

SEK 265

Det språk som blev vårt

Ursprung och utveckling i svenskan

SEK 186

Uppväxtmiljö och språk

Agneta Horns språk i dialektgeografisk belysning

SEK 212

Etnologin inför 2000-talet

Föredrag och artiklar med anledning av uppsalaetnologins 50-årsjubileum den 8 juni 1998

SEK 149

Sejd

och andra studier i nordisk själsuppfattning

SEK 320

Free PDF

Food from nature

Attitudes, Strategies and Culinary Practices

SEK 238

Sommargås och Stjärnberg

Studier i svenska nötkreatursnamn

SEK 250

Folkligt bildspråk

En studie över djurbenämningar i metaforisk användning i svenska dialekter

SEK 200

Post- och järnvägsstationers namn i Götaland 1860–1940

Namngivning i spänningsfältet mellan allmänna och enskilda intressen

SEK 250

Stora vokaldansen

Om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem

SEK 149

De värmländska medeltidsbreven

Regester med kommentarer Halvar Nilsson

SEK 200

Scandinavian Personal Names in Norfolk

A Survey Based on Medieval Records and Place-Names

SEK 199

Isländsk folkdiktning

folksagor, folksägner, folklig visdom

SEK 149

On the Origin and Early History of the Runic Script

Typology and Graphic Variation in the Older Futhark

SEK 200

Sockenbildning och sockennamn

Studier i äldre territoriell indelning i Norden

SEK 75

Free PDF

Byngen, smissen och listar

Inbyggarbeteckningar och husbondenamn på Gotland

SEK 90

Om kvantitetsutvecklingen i nordiska folkmål

Gammal kort stavelse i Kalix- och Pitemålen och målen i Nordmalings och ragunda socknar

SEK 75

Estlandssvenska husdjursnamn

jämte en dialektuppsats: Husdjuren på Runö

SEK 60

Folklore & Filologi

Valda uppsatser utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 13.8 1970

SEK 75

Kainuu – Kvänland

ett finsk-norsk-svenskt problem

SEK 75

Folktro och folkliv i Östergötland

Uppteckningar av Elis Åström

SEK 75

Sockenbeskrivningar från Hälsingland 1790 - 1791

Tillkomna på anmodan av landshövdingen F. A. U. Cronstedt med efterskrift och register

SEK 75

Free PDF

Pors och andra humleersättningar och ölkryddor i äldre tider

Bog Myrtle (Myrica galej and Other Substitutes for Hops in Former Times

SEK 75

Free PDF

Studier till en svensk ortsnamnsatlas 10.

Formhistorisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn

SEK 75

Studier över de svenska Sta-namnen

Studier till en svensk ortnamnsatlas 9.

SEK 75

Estlandssvenskarnas folkliga kultur I.

Ståndssamhället

SEK 60

Free PDF

Nordiska vin-namn

En ortnamnstyp och dess historia

SEK 101

Free PDF

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:1

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Kartor

SEK 75

Studier till en svensk dialektgeografisk atlas 2:2

Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Text

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 7.

Ortnamn och bebyggelse i Estlands forna och hittillsvarande svenskbygder

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 6.

Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 4.

Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement

SEK 75

Studier till en svensk ortnamnsatlas 3.

Studier över de svenska ortnamnen på -inge

SEK 100

Studier till en svensk ortnamnsatlas 2.

De svenska ortnamnen på Säter

SEK 75

Free PDF

Studier till en svensk ortnamnsatlas 1.

De svenska ortnamnen på Hester

SEK 75

Sydöstra Närkes sjönamn

Sjönamnen i Askers, Sköllersta och Kumla härader

SEK 75

Jämtlands folkliga kvinnodräkter

Studier i den jämtska allmogens dräktskick under 1700-talet och 1800-talets förra hälft

SEK 75

Free PDF

Västergötlands folkmål del 3

Konsonanterna r–w, Kvantitet, Exspiratorisk accent

SEK 75

Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån

Namnhistorisk undersökning

SEK 75

Free PDF

Östra Smålands folkmål

Inledning, översikt av ljudläran Formlära: verbböjningen

SEK 149

Småländska skärgårdsnamn

En studie över holmnamnen i Mönsterås

SEK 90